Referat styrmøte 04042023

Referat styrmøte 04042023

Publisert av Stein Erik Halck den 21.04.23.

Til stede:     Anita Wang, Kjell-Ole Gjestemoen og Stein Erik Halck

Forfall:         Tore Flygind og Åshild Woxen Thoen         

Sak 8/23         Godkjenne siste referat styremøte 14. februar.                          

                        Referatet enstemmig godkjent.

Sak 9/23         Status økonomi.  

                         På velforeningens konto er saldo pr 3. april kr 43.313, -. Løypekonto: Saldo pr 3. april er kr 179.824, -. Mottatt kr 9.300, - fra Sparebankstiftelsen Hallingdal Valdres, kr 16.960, - i Grasrotmidler og kr 7.500, - fra Hallingdal Varme & Sanitær AS.

Betalte løypeavgifter: 125 stk. Betalte løypeavgifter forrige sesong var 93 stk.                                                          

Sak 10/23       Klarer vi å få kjørt løyper ut april?                                               

Om mulig vil dette bli gjort. Etter møtet viser det seg at det er kommet store snømengder og det er meldt mildvær. Dette medfører mye overvann på tjern og store vanskeligheter med å holde løypenettet åpent. Slik det ser ut pr 14. april vil det ikke bli preparert løyper noe mer i denne sesongen.

Sak 11/23       Ny gapahuk, status.            

Nesbyen kommune    har godkjent vår søknad. Tore har ordnet gode rabatter på materialer hos Monter og bålpanne er innkjøpt. Åshild forespørres om hun kan sørge for transport av materialer opp til Øyvatn. Vi håper på å starte i juni måned.

Stor takk til Kjell-Ole for godt arbeid ifm. søknad til Nesbyen kommune.

Sak 12/23       Sak til årsmøtet, endring av vedtekter:                                                                                                   Vedtektene sier:

Foreningens formål er at alle hytteeiere i område Liemarka skal ha en forening til å ivareta felles interesser, vis-a-vis og i samarbeide med grunneiere, veistyret, fiskeforeningen og Nesbyen Kommune. Fellesinteressene vil være knyttet til veier, parkeringsplasser, skiløyper og fiske samt å fremme et godt sosialt samhold i hytteområde. Vellet administrer oppkjøring av skiløyper og websiden.          

Styret vil diskutere om det skal spesifiseres at vellets ansvar gjelder kun Liamarkveien og evt. Kråkehaugveien. Viktig at det ikke fremstår som styret har ansvar for dialog med grunneiere i alle veier i Liemarka.

Styret vurderer dette fram til neste styremøte den 10. juni. Anita sender ut forslag til vedtektsendringer som vi behandler på neste styremøte.                                                                                                                              

Sak 13/23       Protokollføre dato for årsmøtet.                                             

                        Årsmøtet avholdes den 19. august. Avholdes på Vassfartoppen.

Sak 14/23       Eventuelt                                                                                         

                        Skilt der skiløypa krysser veien ved Mortetjern, Raudtjernveien og Sandvatn.

Besluttet å kjøpe inn 6 stk. skilt «Skiløyper krysser veien». Stolper kommer i tillegg – settes ned i bakken med betongklump.

Det bestilles skilt og stolper og grunneier kontaktes for å få tillatelse til å plassere skilt ved Mortetjern.  Ansvar: Kjell-Ole

Grunneiere ved Raudtjernveien og Sandvatn kontaktes om tillatelse til å sette opp skilt disse to stedene.   Ansvar: Anita.

Flere benker: Lusvatn og Ausa. Styret ønsker å sette opp flere benker. Lusvatn og Ausa er to aktuelle steder.

Grunneiere må forespørres.                         Ansvar: Åshild.

Neste styremøte avholdes 13. juni kl. 20.00 på Teams.

Stein E H

referent