Mobildekning i Nes Østmark

Mobildekning i Nes Østmark

Publisert av Svein Otto Schjerven den 11.05.18.

Hytte-eiere og grunneiere i Liemarka, Nes kommune

Nes, den 8 mai 2018

 

 

 

Mobildekning i Nes Østmark – invitasjon til å bidra til realisering

 

 

 

Som hytteeier og grunneier i området rundt planlagt mast på Øyvassfjell, inviteres du til å ta del i finansieringen for å sikre realisering.

 

Som kjent har det siden i fjor vår vært jobbet med å etablere et prosjekt for å styrke mobiltelefon forholdene i Nes østmark. Dette er av viktighet for både hytte eiere, næring og ikke minst beredskap i området.

Derfor tok Buvassstølen sti og løypeforening v/Osmund Ueland i 2017 initiativ til et møte for å forsøke å samle hytteforeningene, Nes Kommune, grunneiere og andre interessenter for å se om det var mulig å etablere et prosjekt for en ny mobilmast i Nes Østmark.

Telenor ble kontaktet som faginstans, og Hallingkraft som strømleverandør. Det ble tidlig klart at Telenor ikke ville gjennomføre dette på vanlig kommersiell basis, da kundegrunnlaget er for lite. Samtidig ble Liemarka pekt på som det beste området for en utbygging, da strøm nå var tilgjengelig der. Hallingkraft vil gjennomføre nødvendig fremføring av strøm.

Øyvassfjell ved Dypilen i Liemarka, utpekte seg som det beste alternativet for lokalisering av en ny mobilmast. Det ble derfor gjennomført en befaring i området 29.september 2017. Her var en aktuell grunneier, Telenor, Hallingkraft, Nes Kommune, Nes Østmark og Buvasstølan ski og løypeforening samt 4 hytteforeninger i Nes Østmark, representert. Etter befaringen, ble det oppsummert og skrevet referat som alle sluttet seg til. Dette ga ansvar for videre fremdrift.

I den senere prosess er det klarlagt at den grunneier som var med på befaringen 29. september 2017, ikke ønsker masten plassert på egen eiendom. Som erstatter har Åshild Thoen og Asbjørn Strendo bekreftet at masten kan flyttes over på deres eiendom, på samme fjell, med tilnærmet samme dekning. Denne løsning blir også billigere, da strøm tas fra hytteområdet på Dypilen, og deler av strekket legges i vannet. Hallingdal Kraftnett tar befaring med graver og grunneier i mai, og kommer med nytt tilbud.

 

Siden mobiloperatør ikke vil gjennomføre utbygging på kommersiell basis, må prosjektet etablere en økonomisk dugnad for å kunne gjennomføres. Det vil si at alle involverte må bidra økonomisk, materielt og ved dugnad. Etter presentasjon av prosjektet for Nes kommune v/ formannskapet 22. mars, er det rimelig å legge til grunn at kommunen vil dekke halvparten av de kostnader som Telenor ikke tar.

Tilbud fra Hallingkraft for utbygging og fremføring av strøm antas nå å ligge på maks kr 500.000-. Telenor leverer utstyr og mast som nødvendig og de har senere bekreftet at de tar ansvar for brakke til teknisk utstyr, knyttet til masten

De hytter som vil få best dekning er de som ligger innenfor en avstand på ca 5 km, og som ser masten. Ved installasjon av forsterker, kan dette sannsynligvis strekkes ut til 7 km. For å synliggjøre dette, vil det bli satt opp en heliumballong 30m over Øvassfjell. Det vil bli annonsert nærmere.

På bakgrunn av det ovenstående, foreslår styret i Liemarka Vel at hytte eiere i det berørte området betaler inn en engangssum på:

Kr. 2000,-

 

Det foreslåes videre at Grunneierlaget bidrar med kr. 110.000,- samlet, som fordeles på regulerte tomter etter nærmere avtale i grunneierlaget. Som bidrag til den økonomiske dugnaden. LV ønsker en tilbakemelding på villighet til å bidra innen 1.juni 2018.

 

 

Tilbakemelding ønsker til Svein Otto Schjerven på ot-schje@online.no

Eller mobil SMS til 99203843

 

Spørsmål kan rettes til oss begge på mobil eller mail.

Osmund Ueland, 41656001 eller osmund.ueland@lederfokus.no

Svein Otto Schjerven, 99 203 843

 

Vi håper alle bidrar til at vi får til dette spleiselag, og prosjektet vil da kunne realiseres i høst.

 

Vennlig hilsen

 

 

På vegne av Nes Østmark og Liemarka Vel

 

 

Osmund Ueland Svein Otto Schjerven