Spleiselag Mobilmast Liemarka sommer 2018

Publisert av Odd Marius Rosvold den 26.06.18.

  

 Til alle hytteeiere, grunneier og venner av Nes Østmark Nes Østmark, 26. juni 2018.

Økt trygghet gjennom bedre mobildekning i Nes Østmark.

Anmodning om frivillig økonomisk bidrag til realisering av planene.

Fase 1 er antennemast på Øyvassfjell 1100 moh, og fase 2 kan komme om to år på Teinvassåsen

 

Nes Østmark er de siste år blitt mer og mer attraktiv gjennom forbedrede turtilbud. Sammen har vi gjort dette mulig. Strømtilbudet til Liemarka forsterker tilbudet for mange hytteeiere og er et flott turområde.

Det har siden 2014 vært arbeidet målrettet for å få til bedre mobildekning til området, og Telenor har nå påtatt seg en stor del av kostnadene for å få dette til.

Vi hadde helt frem til denne måned håpet at Nes kommune ville ta halvparten av kostnadene med å få strøm frem til masten, og vi sammen tok den andre halvpart, kr. 230.000 på hver. Men kommunen beklaget nå gjennom vedtak i Formannskapet 7. juni, å ikke ha midler til dette.

 

Nå ønsker vi å mobilisere for å finansiere fase 1 i bedre mobildekning, og få tilbudet i drift i høst. Vi inviterer flest mulig hytteeier, grunneiere og venner av Nes Østmark til å dele på de kr 480.000,- som dette koster. Det kunne vært så enkelt som å si kr 900 pr hytte og pr regulert hyttetomt om alle deltok.

Vi foreslår at alle som har anledning og ser viktigheten for hele turområdet, bidrar som følger:

Hytteiere i Liemarka og Thoenmarka: kr. 2500,-

Eier av regulerte tomter i Liemarka: kr. 500,-

Øvrige hytteeiere og tomteeiere i Nes Østmark: kr. 1000,-

Det er anledning for de som ønsker det å gi større beløp.

Vi ønsker å få pengene på konto innen 10. august, slik at arbeidet kan gjennomføres nå i høst som planlagt.

Egen konto i Skue Sparebank er opprettet i regi av Liemarka Vel, med nr. 23517712477, og du kan også VIPSE til 527448. Husk å oppgi navn og telefonnummer på avsender.

Skulle prosjektet ikke bli gjennomført, vil alle få pengene tilbake. Eget regnskap vil bli fremlagt.

 

Når vi nå ber alle å vurdere å ta del i dette spleiselaget, så er det viktig at vi ikke bare tenker på egen hyttevegg, og at noen kanskje sier at vi har jo allerede tilfredsstillende dekning.

Dette handler om å gjøre hele turområdet Nes Østmark tryggere å ferdes i. Her håper vi at alle kan se dette helhetsperspektivet, og tenke eksempelvis at Eventyrløypa og øvrige turtilbud binder oss sammen, og at vi alle har glede av økt trygghet her.

Dette prosjektet må bli sett på som fase 1 i bedre mobildekningen i Nes Østmark. Her blir det naturlig best dekning for Liemarka og Thoenmarka, men masten vil bli sett fra Buvatn området, som også vil ha positive virkning dit (forsterker til 2-3 tusen kr kan monteres for bedre resultat).

Vi har etterlyst dekningskart fra Telenor, men det er de veldig forsiktige med å utgi. De sier veldig sikker dekning for de som ser masten inntil 7 km fra, men også lengre avstand vil få virkning.

Vi vet at teleoperatørene arbeider med et prosjekt på Teinvassåsen, som vil ha stor innvirkning på dekningen langs Vassfarvegen, og inn mot Buvatn. Strøm til dette området kommer innen to år, og da er muligheten der.

 

Alle har erkjent at Nes Østmark over flere år har hatt en svekket beredskap, grunnet manglende mobildekning. Dette tiltaket løser ikke hele Nes Østmark sin manglende dekning, men er et langt skritt i riktig retning. Stadig flere hytteeiere påpeker også behovet for trygghet relatert til egen og familiens helse. Det er nå på tide å ta dette på alvor.

Nesbyen Røde Kors skriver:

Når Nesbyen Røde Kors blir kalt ut på oppdrag på Nesbyen østside bruker vi nødnett til å kommunisere med. For og bli kalt ut må noen ha varslet nødetatene f.eks. via mobiltelefon. Forholdene for mobil er svært dårlig på østsiden i forhold til hva det er på vestsiden, og viktige sekunder blir fort minutter da en må kjøre langt for og få dekning. Håper det kunne bli en snarlig løsning på dette problemet da det også vil lette arbeidet til Røde Kors.

Tore Bekkelund»

 

 

Planen er:

  1. Det inngås avtale med grunneier Asbjørn Stendo og Åshild Thoen om plassering av masten på deres eiendom på toppen av Øyvassfjell, som er stort sett på samme høye som planlagt tidligere. Det er avtalt en kompensasjon for ulempen på kr. 20.000,- som prosjektet betaler direkte til disse.

  2. Avtale med grunneierne vil bli inngått av henholdsvis Hallingdal Kraftnett og Telenor, med presisering at ulempes erstatning betales som angitt over.

  3. Telenor har nå forbedret sitt tilbud ved å ta kostnadene med bygging og montering av «brakke» på 6,5 m2 til utstyr.

  4. Etter endringene over, blir dette en rimeligere løsning en tidligere skissert. Oppdatert tilbud fra Hallingdal Kraftnett kom 23. mai. og er på kr. 460.000,-. Hallingdal Kraftnett ser nå på om de kan få prisen noe ned gjennom å få inn bindende tilbud på gravearbeidene.

  5. Nes kommune har, etter dialogen med Nes Østmark og Telenor, inngått en intensjonsavtale med Telenor. Vi ønsker at denne avtale skal opprettholdes, men at det vil Nes Østmark som betaler det som Telenor ikke dekker.

  6. Hallingdal Kraftnett og Telenor, har bekreftet at arbeidet kan gjøres nå i høst, dersom de får klarsignal tidlig i august.

  7. Vi er avhengig av at Nes kommune godkjenner byggemeldingene. Vi vil også be om at kommunen ettergir byggesaksgebyr.

 

Ser frem til ditt positive bidrag til fellesskapets beste.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Osmund Ueland Svein Otto Schjerven

Initiativtaker Nes Østmark Styreleder Liemarka Vel

 

Leif Lie

Styreleder Liemarka grunneierslag

 

Støttes av:

 

Styreleder Magne Gullingsrud Magne Maruset

Thoenmarka hyttevelforening Styreleder Buvasstølan sti- og løypelag

 

Styreleder Erik Engebretsen Styreleder Nils Satrang

Nes Østmark sti og løypeforening Vassfarvegen

 

 

 

Kopi:

Grunneierlaget Liemarka

Hytteeiere Liemarka

Øvrige hytteeiere Nes Østmark

Øvrige grunneiere Nes Østmark

Telenor

Grunneier Asbjørn Stendo og Åshild Thoen

Hallingdal Kraftnett