VEDTEKTER

 §1. Formål

Foreningens navn er Liemarka Vel.

Foreningens formål er at alle hytteeiere i område Liemarka skal ha en forening til å ivareta felles interesser, vis-a-vis og i samarbeide med grunneiere, veistyret, fiskeforeningen og Nesbyen Kommune. Fellesinteressene vil være knyttet til Liamarkveien og parkeringsplasser langs denne, skiløyper og fiske samt å fremme et godt sosialt samhold i hytteområde. Vellet administrer oppkjøring av skiløyper og websiden.

 

§2. Medlemskap

Medlemskapet i foreningen er åpent for alle hytte, grunneiere og seter eiere i område Liemarka.

Medlemmene er forpliktet til å betale årlig velforeningskontingent. Ingen medlemmer kan uten lovlige vedtak i årsmøte disponere foreningens midler eller hefte for dens gjeld.

Tillitsverv kan innehas av medlemmers familiemedlemmer. Familiemedlemmene som tar tillitsverv må være skriftlig godkjent av medlemmets familie. Totalt kan kun en representant av gangen ha tillitsverv for hver enkelt medlemskap.

 §3. Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av leder, kasserer og tre styremedlemmer. Disse skal ivareta foreningens interesser. Styret har fullmakt til å treffe avgjørende beslutninger i saker av felles interesse for et beløp som årsmøte fastsetter, men må ha årsmøtet(eller ekstraordinært årsmøte) sin godkjennelse i saker av prinsipiell art og som angår alle medlemmer.

Styret kan når det finner behov, oppnevne komiteer til å ta seg av spesielle

oppgaver og utarbeide instruks for komiteens arbeid.

Leder og kasserer tildeles signatur i fellesskap. Kasserer disponerer foreningens bankkonti ifølge fullmakt.

Styret er beslutningsdyktig når 2 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederen.

Styremøte skal innkalles av lederen når nødvendig, eller når ett eller flere styremedlemmer forlanger det.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, dog slik at leder og ett styremedlem velges samtidig og kasserer og to styremedlemmer velges året etter.

Alle velges på årsmøte. Gjenvalg er tillatt.

Valgkomiteen består av 2 medlemmer. Funksjonstid 2 år og ett medlem skiftes ut pr år. Velges på Årsmøte. Leder informerer valgkomiteen om hvem som er på valg 6 mnd. før årsmøtet.

 §4. Årsmøte

 Årsmøte som er foreningens høyeste myndighet, avholdes en gang hvert år i august måned.

På årsmøte skal følgende behandles:

2

1. Valg av møteleder.

2. Valg av referent.

3. Styrets årsberetning.

4. Regnskap pr 30.06 inneværende år. Regnskapsperioden er 1.juli til 30 juni.

5. Styrets forslag til budsjett og medlemskontingent for neste år.

6. Valg av styremedlemmer og eventuelt andre tillitsmenn..

7. De saker som styret legger frem til behandling, samt forslag fra medlemmene som skriftlig er levert styret minst 4 uker før årsmøte

Årsmøte innkalles ihht vedtektene, dog med minst 3 ukers varsel

På årsmøte avgjøres saker ved alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer. Vedtekts forandringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det      kan bare treffes vedtak i saker som er oppført på sakslisten

 

§5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles etter krav fra styret eller minst 1/3 av medlemmene. Innkallelse og møteledelse skjer som for ordinært årsmøte.        Bare saker som står på sakslisten kan behandles. Avgjørelser treffes på samme måte som ved ordinære årsmøter.

§6. Protokoller/referat/regnskap

Det føres protokoll/referat fra alle møter, og medlemmene har adgang til protokollen på forlangende. Regnskap legges frem for årsmøtet i revidert stand med underskrift fra kasserer og et styremedlem

§7. Oppløsning

Oppløsning kan kun behandles på ordinert årsmøte og krever tilslutning til minst 2/3 av de fremmøtte. Ved en eventuell oppløsning gis resterende midler til Nesbyen Røde Kors.

 

Vedtektene vedtatt på Årsmøte 23.august 2014

Endret på årsmøtet 19. august 2023